عملکرد سیستم های عمودی سبز در مصرف بهینه انرژی

 

Vertical greenery systems for energy savings in buildings: A comparative study
between green walls and green facades
Julià Coma, Gabriel Pérez, Alvaro de Gracia, Silvia Burés, Miguel Urrestarazu, Luisa
F. Cabeza
PII: S0360-1323(16)30438-3
DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.11.014
Reference: BAE 4696
To appear in: Building and Environment
Received Date: 23 June 2016
Revised Date: 2 November 2016
Accepted Date: 5 November 2016

خلاصه مقاله سیستم های عمودی سبز برای استفاده بهینه از انرژی ، مقایسه دوسیستم نمای سبز و دیوار سبز برای بهبود مصرف انرژی

در طول دهه گذشته ،استفاده از ساختار های سبز عمودی در طراحی ساختمان ها افزایش پیدا کرده است. بطوریکه چندین نوع اکوسیستم سبز نیز ارائه شده است

یکی از مهم ترین پتانسیل های استفاده از سیستم های سبز عمودی  صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها می باشد  که نقش مهمی در گسترش  و توسعه این نوع سیستم ها داشته است  با این حال هنوز به داده ها و شواهد بیشتری در مورد عملکرد این نوع سیستم ها در فصول سرد احتیاج هست.

هدف اصلی این مقاله مقایسه عملکرد بین دو سیستم فضای سبز عمودی در صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد که در برای اینکه بتوان  به نتایج ملموس تری دست یافت این ازمایش ها در خانه های با مقیاس واقعی در طول فصول سرد و گرم انجام گرفته شده است

نحوه انجام آزمایش

در خانه ی اول ، یک نمای سبز دوتایی که از گیاهان بالا رونده خزنده برگریز در آن استفاده شده قرار دارد ، و در خانه ی دوم از دیوار سبز داخلی که از گیاهان همیشه سبز در ان استفاده شده قرار دارد

و در نهایت در خانه ی سوم  ، بدون استفاده از هیچگونه پوشش سبز به عنوان مرجع در نظر گرفته  شده است

اکنون به  کنترل و مانتیتور کردن دمای محیط داخل خانه ها برای تأمین گرمایش یا سرمایش برای حفظ شرایط مطلوب می پردازیم در طول آزمایش برای بررسی پاسخ حرارتی سیستم های عموی سبز  ، سیستم گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع قطع شده و خانه ها بدون هیچ گونه از این دستگاه ها با همدیگر مقایسه شده اند

نتایج اولیه نشان دهنده این بود که پتانسیل بالایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در فصلهای سرد وجود دارد بطوریکه میزان انرژی صرفه جویی شده برای خانه ی با دیوار سبز داخلی  (۵۸٫۹درصد) و برای خانه ی با نمای سبز  (۳۳٫۸ درصد) در مقایسه نسبت خانه ی  مرجع می باشد از طرف دیگر ، برای فصول گرم سال هیچگونه مصرف اضافه ی انرژی برای خانه ی با دیوار سبز داخلی مشاهده نشده است

دانلود مقاله