دیوار سبز مدرسی دیوار سبز مدرسی دیوار سبز مدرسی
نام پروژه

دیوار سبز مدرسی

کارفرما

خانم مدرسی

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

خیابان دروس

وضعیت

ساخته شده

دسته بندی
بیرونی, مسکونی
توضیحات