نام پروژه

دیوار سبز سپهر

کارفرما

مهندس سوار

نوع سیستم

تری

موقعیت

وضعیت

ساخته شده

دسته بندی
تجاری, داخلی
توضیحات