اخبار / مطالب و مقالات مفید

گرین وال
دیوار سبز
مدیر

عملکرد سیستم های عمودی سبز در مصرف بهینه انرژی

عملکرد دیوارهای سبز در مصرف بهینه انرژی   خلاصه مقاله سیستم های عمودی سبز برای استفاده بهینه از انرژی ، مقایسه دوسیستم نمای سبز و دیوار سبز برای بهبود مصرف انرژی در طول دهه گذشته ،استفاده از ساختار های سبز عمودی در طراحی ساختمان ها

بیشتر بخوانید