دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی مجتمع تجاری زمرد واقع در قبای تهران
نام پروژه

دیوار سبز زمرد

کارفرما

شرکت یاران سازه تدبیر

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | پاسداران

Category
بیرونی, تجاری

 

 

دیوار سبز 

پروژه سبز زمرد 

شامل ۳ دیوار سبز که دو دیوار سبز آن در ورودی ساختمان و دیوار سبز دیگر در ورودی اداری آن قرار دارد 

که هر سه دیوار سبز با سیستم هیدروپونیک گیاهان آن کاشته شده است 

در بالکن این مجتمع نیز شرکت ضیااکو اقدام به سبز نمودن بالکن نموده است که باعث شده دیدی سبز را برای ساکنان ارمغان بیاورد