دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز پاد سیستم
نام پروژه :

دیوار های سبز اجرا شده توسط نمایندگی آذربایجان غربی

نوع سیستم :

موقعیت :

ایران| آذربایجان غربی