دیوار سبز دیوار سبز هیدروپونیک رستوران وایب | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز هیدروپونیک رستوران وایب | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال طراحی کاشت دیوار سبز هیدروپونیک رستوران وایب | طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
نوع سیستم

معمار

مهندس آرش فدوی

ابعاد پروژه

20 مترمربع

موقعیت

تهران | جردن

Category
تجاری, داخلی