دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان دیواری در اتاق شهردار منطقه 17 واقع در خیابان ابوذر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان دیواری در اتاق شهردار منطقه 17 واقع در خیابان ابوذر تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان دیواری در اتاق شهردار منطقه 17 واقع در خیابان ابوذر تهران
نام پروژه

دیوار سبز شهرداری

کارفرما

شهرداری منطقه 17

نوع سیستم

تری

ابعاد

موقعیت

تهران| منطقه 17

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, داخلی