نام پروژه

دیوار سبز سپهر

کارفرما

مهندس سوار

نوع سیستم

تری

موقعیت

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, داخلی