دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های عمودی یا Tray در فضای داخلی یک مجتمع اداری واقع در پیروزی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های عمودی یا Tray در فضای داخلی یک مجتمع اداری واقع در پیروزی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های عمودی یا Tray در فضای داخلی یک مجتمع اداری واقع در پیروزی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش گلدان های عمودی یا Tray در فضای داخلی یک مجتمع اداری واقع در پیروزی تهران
نام پروژه

دیوار سبز پیروزی

کارفرما

آقای صراف

نوع سیستم

موقعیت

تهران | پیروزی

وضعیت

ساخته شده

Category
داخلی, مسکونی