دیوار سبز مدرسی دیوار سبز مدرسی دیوار سبز مدرسی
نام پروژه

دیوار سبز مدرسی

کارفرما

خانم مدرسی

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

خیابان دروس

وضعیت

ساخته شده

Category
بیرونی, مسکونی