دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی یک نمایشگاه ماشین واقع در شهیدبهشتی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی یک نمایشگاه ماشین واقع در شهیدبهشتی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی یک نمایشگاه ماشین واقع در شهیدبهشتی تهران دیوار سبز یا گرین وال ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای بیرونی یک نمایشگاه ماشین واقع در شهیدبهشتی تهران
نام پروژه

دیوار سبز خرمشهر

کارفرما

دفتر طراحی زما ( مهندس رضا مفاخر )

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | خرمشهر

Category
بیرونی, تجاری