دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز خرد

کارفرما

آقای هاشمی

نوع سیستم

تری

موقعیت

تهران | کریمخان

ابعاد پروژه

10

وضعیت

ساخته شده

Category
داخلی, مسکونی