دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز چیست؟ بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است. دیوار سبز بلندمرتبه ی هدیش مال که به روش هیدروپونیک توسط شرکت دیوار سبز ضیااکو در تهران طراحی و اجرا شده است.
نام پروژه

دیوار سبز هدیش مال

کارفرما

مهندس فریدونفر

نوع سیستم

ابعاد

ارتفاع : 21 متر عرض :6 متر

موقعیت

تهران | هروی

Category
تجاری, داخلی