طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران طراحی ویترین سبز فضای انتظار کلینیک دکتر سرمدی واقع در نیاوران تهران
نام پروژه

کلینیک دکتر صمدیان

کارفرما

دکتر صمدیان

موقعیت

تهران | گاندی

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, داخلی