دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی فروشگاهی واقع در مجتمع چارسو تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی فروشگاهی واقع در مجتمع چارسو تهران دیوار سبز یا گرین وال داخلی ضیااکو به روش هیدروپونیک در فضای داخلی فروشگاهی واقع در مجتمع چارسو تهران

نام پروژه

دیوار سبز چهار سو

کارفرما

آقای پاک گهر

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | مجتمع چهار سو

Category
تجاری, داخلی