نام پروژه :

دیوار سبز بارمان

نوع سیستم : هیدروپونیک

Category
تجاری, داخلی