کارفرما

دکتر بخشی زاده

موقعیت:

تهران | ازگل

ابعاد پروژه:

6 مترمربع

وضعیت

اجرا شده

عکاس

ندا آهنگری