دیوار سبز آفرینش دیوار سبز آفرینش دیوار سبز آفرینش دیوار سبز آفرینش دیوار سبز آفرینش
نام پروژه :

پروژه سبز آفرینش

کارفرما:

نوع سیستم :

هیدروپونیک

موقعیت :

تهران | شهرک غرب

توضیحات:

پروژه سبز آفرینش
پروژه ای متفاوت از سایر پروژه های ما
سبزینگی ایجاد شده با چینش گلدان ها
گلدان هایی متناسب با طراحی داخلی مجموعه