دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه:

دیوار سبز لئومال

نام کارفرما:

مهندس باقری

نوع سیستم:

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | فرشته

وضعیت

ساخته شده

About This Project