دیوار سبز شهرداری دیوار سبز شهرداری دیوار سبز شهرداری
نام پروژه

دیوار سبز شهرداری

کارفرما

شهرداری منطقه 17

نوع سیستم

تری

ابعاد

موقعیت

تهران| منطقه 17

وضعیت

ساخته شده

Category
تجاری, تری, داخلی
About This Project